Gluten free crispbread // Curiously Cauli

Gluten free crispbread // Curiously Cauli 70gm 


Ingredients: Cauliflower Puree (31%), Tapioca Flour, Rice Flour, Maize Flour, Golden Linseed Meal, Cauliflower Powder (3.1%), Sunflower Lecithin, Salt, Xanthan gum.

Related Items